English version

Fundacja

Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej

 • Statut
 • Założyciel
 • Zarząd i rada
 • Omówione teksty
 • Autorzy, Edytorzy, Eksperci

Jan Matejko, Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja

Celem Fundacji jest przywrócenie wartości społeczeństwa obywatelskiego, którego zalążki powstały w I Rzeczypospolitej. Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem uda się pobudzić do życia „podcięte korzenie” tak, aby zaczęło z nich ponownie kiełkować „drzewo” przestrzeni obywatelskiej.

Te fragmenty wykładu wygłoszonego przez prof. Andrzeja S. Kamińskiego — Założyciela Fundacji — w ramach seminarium „Pamięć – Tożsamość – Odpowiedzialność. Dziedzictwo Pierwszej Rzeczypospolitej”, które odbyło się w dniach 11-12 września 2006 r. w Warszawie przyświecają działalności naszej Fundacji:

… w systemie, gdzie nie ma obywatelstwa, gdzie obywatelstwo nie ma władzy suwerennej, powstaje pojęcie „oni”. To „oni” coś robią, to się dzieje „przez nich”. Zupełnie inaczej jest natomiast w społeczeństwie obywatelskim. Cokolwiek się dzieje, to jest „nasze”, „przez nas”, a dumni lub zawstydzeni jesteśmy „my”.

Społeczeństwa obywatelskie nigdy nie powstawały inaczej niż poprzez walkę lokalnych społeczności z władzą, ponieważ żadna władza nie pozwala rozwinąć się prawdziwym, choć oczywiście, kontrolowanym samorządom.

To całkiem słuszne, że komuś się coś obiecuje, gdy się go potrzebuje. W ten sposób powstało także obywatelstwo szlacheckie, coś za coś. Ale było to jednak coś więcej — poczucie tego, co nazywam przestrzenią obywatelską. Głos, wołanie o ratowanie wolności, głos o ratowanie ojczyzny. Ten głos oznaczał wołanie, które mogło dojść tylko do człowieka, który żył w przestrzeni obywatelskiej. A jej korzenie w czasach rozbiorów zostały podcięte i nigdy już do dawnej żywotności nie powróciły”.

 

Podstawowe postanowienia Statutu Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej

§ 1.

 • Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, zwana w dalszej części statutu „Fundacją” ustanowiona została przez Fundatora Profesora Andrzeja S. Kamińskiego aktem notarialnym z dnia 25.10.2005 r. sporządzonym przez Bartłomieja Jabłońskiego asesora notarialnego, zastępcę Roberta Sielskiego notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 55/73 lok. 33, za repertorium A nr 13886/2005.
 • Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5.

 • Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami kraju.
 • Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek w kraju i zagranicą.

§ 7.

Ministrem właściwy ze względu na cele i zakres działalności Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 8.

 • Celem Fundacji jest działanie na rzecz upowszechniania idei przestrzeni obywatelskiej, wspomaganie rozwoju naukowego i dydaktycznego w budowaniu przestrzeni oraz społeczeństw obywatelskich w społecznych i państwowych strukturach, podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, integrowanie i aktywizacja społeczności lokalnych poprzez wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i studenckich, podnoszenie kultury obywatelskiej w społeczeństwie.
 • Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  • organizowanie i realizację prac studialnych, projektów badawczych, szkoleń, kursów, seminariów i innych działań naukowych,
  • finansowanie badań naukowych,
  • wydawanie i propagowanie publikacji naukowych, szkoleniowych i informacyjnych,
  • finansowanie lub dofinansowywanie zakupów literatury, niezbędnej do prowadzenia badań i prac badawczych,
  • działanie na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów naukowych z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
  • fundowanie lub dofinansowanie stypendiów krajowych i zagranicznych studentom i naukowcom,
  • współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 10.

 • Dochodami Fundacji mogą być:
  • dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z kraju i z zagranicy,
  • odsetki od lokat i wkładów kapitałowych oraz papierów wartościowych,

§ 11.

Osobom fizycznym i prawnym, które dokonają na rzecz Fundacji wpłaty jednorazowej lub łącznej w kwocie nie mniejszej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, Fundacja przyznaje za ich zgodą tytuł “Sponsora Fundacji”. Tytuł ten ma charakter honorowy.

§ 14.

Władzami Fundacji są:

 • Rada Fundacji.
 • Zarząd.

§ 15.

 • Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 członków.
 • Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady, powołuje swoją decyzją Rada.
 • Przewodniczącego Rady Fundacji, Zastępcę Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Sekretarza Rady Fundacji wybiera Rada spośród swoich członków.

§ 17.

Rada Fundacji ma prawo i obowiązek:

 • nadzoru nad działalnością Zarządu,
 • opiniowania i zatwierdzania rocznych i perspektywicznych planów działalności Fundacji,
 • inicjowania kierunków działalności Fundacji,
 • powoływania i odwoływania Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu Fundacji,
 • propagowania celów Fundacji,
 • ustalania zasad wynagradzania pracowników Fundacji i przyznawania wynagrodzeń członkom Zarządu,
 • zatwierdzania rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przedkładanych przez Zarząd,
 • uchwalania regulaminu działania Zarządu,
 • podjęcia uchwały o połączeniu z inną fundacją o podobnych celach,
 • podejmowania uchwał o zmianie statutu Fundacji, w tym także o zmianie celów Fundacji,
 • podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu likwidatora,
 • członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

§ 19.

 • Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów.
 • Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołuje Fundator.
 • Kadencja Zarządu trwa do momentu jego odwołania.
 • Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

§ 20.

 • Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 • Zarząd w szczególności:
  • kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
  • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  • sprawuje zarządzanie majątkiem Fundacji,
  • opracowuje roczne i perspektywiczne plany działalności Fundacji,
  • opracowuje sprawozdania roczne z działalności Fundacji,
  • ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników Fundacji.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
Zarząd przedstawia Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności za ubiegły rok kalendarzowy w terminie do 31 marca następnego roku.
Nie zatwierdzenie przez Radę Fundacji sprawozdania Zarządu, jest równoznaczne z odwołaniem całego składu Zarządu.

Założyciel Fundacji — prof. Andrzej S. Kamiński

Profesor Andrzej S. Kaminski, absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, w latach 1970-1982 profesor na Columbia University w Nowym Jorku, od 1982 r. jest profesorem historii na Georgetown University w Waszyngtonie. Prof. Kamiński specjalizuje się w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji XVI-XVIII w. Odbył seminaria na Stanford University i Oxford University, wykładał gościnnie na University of California w Berkeley, Fordham University, Hebrev University Jerozolima, University of Pittsburgh i Uniwersytecie Warszawskim.

Od 1997 r. jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności.

Prof. Kamiński od ponad 50 lat pracuje nad zmianą postrzegania Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pokazuje społeczeństwo obywatelskie o oryginalnej kulturze politycznej, które zachowało wolność w epoce triumfu absolutyzmu. Podkreśla on wielonarodowy, wieloreligijny, wielokulturowy charakter Rzeczypospolitej, w której „Polak” znaczyło obywatel wolnego społeczeństwa i dlatego „Polakiem” mógł być Litwin, Rusin, Ukrainiec, Żyd, Niemiec, czy Tatar. To z kolei wyjaśnia fenomen tolerancji religijnej oraz poczucie dumy społeczeństwa szlacheckiego.

Profesor Kamiński zwraca uwagę w swoich wykładach i publikacjach na związki między obywatelską tradycją i systemem wartości Rzeczypospolitej wielu narodów, a ideami stanowiącymi genezę i fundament współczesnej integracji narodów europejskich w ramach Unii Europejskiej. Podkreśla, że dzieje Rzeczypospolitej powinny zająć poczesne miejsce w wydobywanej z zapomnienia i często lekceważonej historii parlamentaryzmu jak też konstytucjonalizmu europejskiego. Profesor wskazuje, że korzenie Unii Europejskiej tkwią w tych tradycjach i wartościach i powinny być przybliżane i uświadomione szerokiej opinii europejskiej i światowej.

Na szczególną uwagę zasługuje oddziaływanie Profesora Kamińskiego na swoich studentów. Profesor przyczynił się do obalenia wielu stereotypów dotyczących Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Polski. Istnieje tzw. „Żydowska Szkoła Kamińskiego” dotycząca  polsko-żydowskiej historii (m.in. prof. prof. Moshe Rosman i Gershon Bacon — Bar-Ilan University, Izrael, czy Gershon Hundert — McGill University, Kanada — byli doktoranci Profesora). Także działalność Profesora w środowisku ukraińskim służyła i służy budowaniu pomostów między ukraińskimi i polskimi elitami.

Prof. Kamiński wychował wielu uczniów, którzy kontynuują jego dzieło. Jak pokazała konferencja naukowa w Aberdeen, Szkocja (listopad 2005 r.), zorganizowana przez jego uczniów dla uhonorowania 70-tej rocznicy urodzin Profesora, jego studenci wychowali następne pokolenia młodych historyków, zafascynowanych Rzecząpospolitą Obojga Narodów. Co ciekawsze, większość uczniów Profesora i uczniowie jego uczniów, to ludzie nie mający polskich korzeni.

Profesor Kamiński wielokrotnie poświęcał swój czas służbie dla dobra Polski i Polaków. Na początku lat osiemdziesiątych pro bono prowadził dla inteligencji polskiej, niedawno osiadłej w USA, publiczne wykłady z historii Polski na Columbia University, a następnie w Instytucie im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Najbardziej znanym działaniem Profesora na rzecz Polski i, szerzej, obszaru postsowieckiego, była jego działalność w „East Central European Scholarship Program”. Ten program uruchomiony w 2002 r. i finansowany przez Kongres Amerykański umożliwiał studia w USA nowym (i młodym) liderom pochodzącym z krajów postkomunistycznych. Profesor nadzorował, jako doradca naukowy, proces wyłaniania kandydatów. Program ukończyło ok. 1800 osób, w tym około 400 z Polski. Większość polskich absolwentów Programu wchodzi obecnie w skład elit politycznych i gospodarczych wolnej Polski.

Po 1989 r. Profesor włączył się w nurt przemian w Polsce oraz edukację młodzieży. Wykłada od 2004 r. w Szkole Letniej przy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w systemie stypendialnym kształci się młodzież akademicka z krajów postkomunistycznych. Dla młodzieży wykłady te stanowią niezapomniane przeżycia intelektualne, a uczestnicy seminariów utrzymują nadal z prof. Kamińskim kontakt.

Od 2006 r. Profesor kieruje także projektem pt.: „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich”, (angielski tytuł: Recovering Forgotten History. The Image of East-Central Europe in English Language Academic and Text Books), którego jest pomysłodawcą. Projekt ma na celu wprowadzenie do podręczników akademickich uzupełnień i zmian dotyczących historii i teraźniejszości Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Cykl przeprowadzonych dotychczas szesnastu konferencji znacząco przyczynia się do upowszechniania wiedzy o Polsce oraz wykreowania jej pozytywnego wizerunku w świecie. Pomysł zorganizowania tego typu konferencji okazał się sukcesem. Projekt, dzięki wysokiej wartości merytorycznej, stał się głośny w amerykańskiej i nie tylko akademii. Autorzy wielotysięcznych (lub wręcz milionowych) nakładów oraz ich edytorzy, przyjeżdżając do naszego kraju, mają szansę zweryfikować swoją wiedzę, a co za tym idzie wprowadzić zmiany w przedstawianym przez siebie ujęciu historii.

W uznaniu dokonań Profesora, dnia 3 marca 2008 r. Profesor Kamiński został odznaczony przez p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Kamiński w 2017 roku został laureatem XVIII edycji nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia za rozmach i skuteczność realizowanego w duchu Giedroycia projektu „ Recovering Forgotten History...”.

Laudację wygłosił prof. Andrzej Nowak — stały ekspert w projekcie.

Andrzej Nowak, Profesor Andrzej Sulima Kamiński: obywatel Rzeczypospolitej (tekst laudacji)

Zarząd Fundacji

Eulalia Łazarska — Prezes
Spasimir Domaradzki
Małgorzata Gałązka-Sobotka
Bogna Gawrońska-Nowak

 

Rada Fundacji

Andrzej S. Kamiński — Przewodniczący Rady
Adam Jankiewicz
Joanna Konieczna-Sałamatin
Barbara Pendzich
Maria Pryshlak

Podsumowanie siedemnastu konferencji z cyklu „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europe Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich i monografiach” (2006-2019) 

 1. Eliyana Adler, Exile and Survival: Polish Jewish Refugees in the Soviet Union During World War II, Harvard University Press
 2. Gabor Agoston, The Ottomans in Europe, Princeton University Press
 3. Gershon Bacon, The Jews of Modern Poland, 1772-2000, University of California Press
 4. Fritz Bartel, The Privatization of the Cold War: Oil, Finance, and the Fall of Communism, Harvard University Press
 5. Wilson Bell, Stalin's Gulag at War: Forced Labour, Mass Death, and Soviet Victory in the Second World War, University of Toronto Press
 6. Vanya Bellinger, Von Clausewitz’s Last Campaign: Cholera, the Campaign of 1831, and the Lessons Never Written Down, Oxford University Press
 7. Doris Bergen, War and Genocide: A Concise History of the Holocaust, Rowman & Littlefield
 8. Serhiy Bilenky, Imperial Urbanism in the Borderlands: Kyiv, 1800-1905, University of Toronto Press
 9. Jadwiga Biskupska, Edge of Destruction: Warsaw Intelligentsia under Nazi Occupation, 1939-1944, Oxford University Press
 10. Eunice Blavascunas, Of Forests and Time: An Ethnography of the Bialowieza Forest, Indiana University Press
 11. Nicholas Breyfogle, Eurasian Environments: Nature and Ecology in Imperial Russian and Soviet History, University of Pittsburgh Press
 12. Paul Brykczynski, Primed for Violence: Murder, Antisemitism, and Democratic Politics in Interwar Poland, University of Wisconsin Press
 13. Roger Chickering, Imperial Germany and the Great War , 1914-1918, Cambridge University Press
 14. Anna Cichopek-Gajraj, Beyond Violence: Jewish Survivors in Poland and Slovakia, 1944-1948, Cambridge University Press
 15. Denis Clark, Passions and Policies: Poles and Poland in Western Diplomacy, 1914-1921, McGill-Queen's University Press
 16. Joshua Cole, Carol Symes, Western Civilizations: Their History & Their Culture, W.W. Norton
 17. Clare Crowston, Joe Perry, A History of Western Civilization, Bedford/St. Martin's Press
 18. Patrice Dabrowski, Poland: The First Thousand Years, Northern Illinois University Press
 19. Chris Davis, Hungarian Religion, Romanian Blood: AMinority's Struggle for National Belonging, 1920-1945, University of Wisconsin Press
 20. Robert A. Divine, T.H. Breen, George Fredrickson, R. Hal Williams, Ariela J. Gross, Randy Roberts, H. W. A. Brands, America Past and Present, Longman
 21. Zachary Austin Doleshal, In the Kingdom of Shoes: Bat’a, Zlín, and Globalization, 1894-1945, University of Toronto Press
 22. Siobhan Doucette, Books Are Weapons: The Polish Opposition Press and the Overthrow of Communism, University of Pittsburgh Press
 23. Catherine Evtuhov, Portrait of a Russian Province: Economy, Society, and Civilization in Nineteenth-Century Nizhnii Novgorod, University of Pittsburgh Press
 24. Catherine Evtuhov, Richard Stites, A History of Russia: Peoples, Legends, Events, Forces— Since 1800, Houghton Mifflin
 25. James Felak, John Paul II’s Pilgrimages to Poland, 1979 to 1991, University of Pittsburgh Press
 26. Gregory Freeze, Russia: A History, Oxford University Press
 27. Karin Friedrich, The Other Prussia: Royal Prussia, Poland and Liberty, 1569-1772Verlag Ferdinand Schöningh
 28. Robert Frost, The Oxford History of Poland-Lithuania, Volume I: The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385-1569, Oxford University Press
 29. Mary Fulbrook, History of Germany 1918-2008: The Divided Nation, Wiley-Blackwell
 30. David Goldfrank, Lindsey Hughes, Catherine Evtuhov, Richard Stites, A History of Russia: Peoples, Legends, Events, Forces, HoughtonMifflin
 31. Maciej Gorny, Science embattled: Eastern European Intellectuals and the Great War, Verlag Ferdinand Schöningh
 32. Mark von Hagen, Wars, Revolutions, Peace Talks and the Politics of National Self-Determination: Ukraine and Its Borderlands, University of Pittsburgh Press
 33. William W. Hagen, Ordinary Prussians: Brandenburg Junkers and Villagers, 1500-1840, Cambridge University Press
 34. William W. Hagen, German and Polish Anti-Semitism, Cambridge University Press
 35. Geoffrey Hosking, Russia and the Russians: A History, Harvard University Press
 36. Jonathan Huener, The Polish Catholic Church under German Occupation: The Reichsgau Wartheland, 1939-1945, Indiana University Press
 37. Adam Izdebski (ed), An Environmental History of Krakow, University of Pittsburgh Press
 38. Matthew Jefferies, Contesting the German Empire 1871-1918, Blackwell
 39. Matthew Jefferies, Imperial Culture in Germany, 1871-1918, Palgrave Macmillan
 40. Erik Jones et al., Europe Today: A Twenty-first Century Introduction, Rowman & Littlefield
 41. Pieter Judson, The Habsburg Empire: A New History, Harvard University Press
 42. Jesse Kauffman, Elusive Alliance: The German Occupation of Poland in World War I, Harvard University Press
 43. Frank L. Kidner, Maria Bucur, Ralph Mathisen, Sally McKee, Theodore R. Weeks, Making Europe: People, Politics, and Culture, Houghton Mifflin
 44. Valerie Kivelson, Joan Neuberger, Picturing Russia: Explorations in Visual Culture, Yale University Press
 45. Arpad Klimo, Remembering Cold Days: The 1942 Massacre of Novi Sad and Hungarian Politics and Society, 1942-1989, University of Pittsburgh Press
 46. Anna Krakus, No End in Sight: Polish Cinema in the Late Socialist Period, University of Pittsburgh Press
 47. Rita Krueger, Maria Theresa: A Dynastic Life, Oxford University Press
 48. Lukasz Krzyzanowski, Ghost Citizens: Jewish Return to a Postwar City, Harvard University Press
 49. David Clay Large, Felix Gilbert, The End of the European Era: 1890 to the Present, W.W.Norton
 50. Brian Levack, Edward Muir, Meredith Veldman, The West: Encounters & Transformations, Pearson-Longman
 51. Paul Robert Magocsi, A History of Carpahtian-Rus’ and Carpatho-Rusyns, University of Toronto Press
 52. John P. McKay, Bennett D. Hill, John Buckler, Clare Haru Crowston, Merry E. Wiesner-Hanks, Joe Perry, History of Western Society Since 1300 for Advanced Placement, Bedford/St. Martins
 53. Catherine McKenna, Liberty’s Double Edged Sword: The Liberum Veto and the Destruction of the Polish-Lithuanian Commonwealth, University of Pittsburgh Press
 54. David Mason, A Concise History of Modern Europe: Liberty, Equality, Solidarity, Rowman & Littlefield
 55. Michael Meng, Erica Lehrer, Jewish Space in Contemporary Poland, Indiana University Press
 56. John Merriman, A History of Modern Europe: From Renaissance to the Present, W. W. Norton
 57. John McNeill, History of the World, W. W. Norton
 58. John McNeill, William McNeill, The Human Web: A Bird's-Eye View of World History, W.W.Norton
 59. Helga Mitterbauer, Carrie Smith-Prei, Central Europe: Continuities & Transformations, 1900-2000, University of Toronto Press
 60. Jo Ann Moran Cruz, Medieval Worlds. An Introduction to European History: 300-1492, Houghton Mifflin
 61. Anna Muller, If the Walls Could Speak: Inside a Women's Prison in Communist Poland, Oxford University Press
 62. Alexander B. Murphy, The European Culture Area: A Systematic Geography, Rowman & Littlefield 
 63. Curtis Murphy, From Citizens to Subjects: City, State, and the Enlightenment in Poland, Ukraine, and Belarus, University of Pittsburgh Press
 64. David Painter, The Cold War: An International History, Routledge
 65. Jaroslaw Piekalkiewicz, Dance with Death: A Holistic View of Saving Polish Jews During the Holocaust, Rowman & Littlefield
 66. Anat Plocker, Homelands: Poles and Jews in Communist Poland, Indiana University Press
 67. Antony Polonsky, The Jews in Poland and Russia, Volume 1 (1350-1881), Volume 2 (1881-1914), Volume 3 (1914-2008), Littman Library of Jewish Civilization
 68. Paulina Pospieszna, Democracy Assistance from the Third Wave: Polish Engagement in Belarus and Ukraine, University of Pittsburgh Press
 69. Kinga Pozniak, Nowa Huta: Generations of Change in a Model Socialist Town, University of Pittsburgh Press
 70. Anna Procyk, Young Europe and the Birth of Modern Nationalism in the Slavic World, University of Toronto Press
 71. Alexander Prusin, Gabriel Finder, Justice Behind the Iron Curtain: Nazis on Trial in Communist Poland, University of Toronto Press
 72. Diana Reilly, Scattered: The Forced Relocation of Poland’s Ukrainians after World War II, University of Wisconsin Press
 73. Robin RemingtonRobert Evanson, Larry Watts, Paul Wallace, Codependency and Globalization: Central, East and Southeastern Europe, Rowman & Littlefield
 74. Nicholas Riasanovsky, Mark D. Steinberg, A History of Russia, Oxford University Press
 75. Randy J. Roberts, James S. Olson, US History, Pearson
 76. Aviel Roshwald, Ethnic Nationalism and the Fall of Empires: Central Europe, the Middle East and Russia, 1914-1923, Routledge
 77. Grzegorz Rossolinski-Liebe, Stepan Bandera: The Life and Afterlife of a Ukrainian Fascist, University of Pittsburgh Press
 78. Felicia Rosu, Elective Monarchy in Transylvania and Poland-Lithuania, 1569-1587, Oxford University Press
 79. Joseph Rothschild, Nancy M. Wingfield, Return to Diversity: A Political History of East Central Europe Since World War II, Oxford University Press
 80. Oscar Sanchez-Sibony, Red Globalization: The Political Economy of the Soviet Cold War from Stalin to Khrushchev, Cambridge University Press
 81. Michael Schaller, Robert Schulzinger, John Bezis-Selfa, Janette Thomas Greenwood, Andrew Kirk, Sarah J. Purcell, Aaron Sheehan-Dean, American Horizons: U.S. History in a Global Context, Oxford University Press
 82. Ruth Schwertfeger, A Camp Near Danzig: The Shame and the Silence of Stutthof, McGill-Queen's University Press
 83. Hugo Service, Germans to Poles: Communism, Nationalism and Ethnic Cleansing after the Second World War, Cambridge University Press
 84. James Shedel, Synopsis of Austria: A Brief History of Its Creation, Its Rulers, and Its Meaning, University of Pittsburgh Press
 85. Filip Slaveski, Remaking Ukraine after WWII: The Clash of Local and Central Soviet Power, 1944-1950, Cambridge University Press
 86. Kathleen Smith, Moscow 1956: The Silenced Spring, Harvard University Press
 87. Jonathan Sperber, The European Revolutions, 1848-1851, Cambridge University Press
 88. Jackson J. Spielvogel, Western Civilization, Thomson Wadsworth
 89. Gale Stokes, The Walls Came Tumbling Down: Collapse and Rebirth in Eastern Europe, Oxford University Press
 90. Orest Subtelny, Ukraine: A History, University of Toronto Press
 91. Oscar Swan, A Kaleidoscope of Poland: A Cultural Encyclopedia, University of Pittsburgh Press
 92. John C. Swanson, Tangible Belonging: Negotiating Germanness in Twentieth-Century Hungary, University of Pittsburgh Press
 93. Tatyana Tairova, Ivan Mazepa and the Russian Empire, McGill-Queen's University Press
 94. Magda Teter, Blood and Paper: European Diplomacy and Cultural Knowledge in the Aftermath of Anti-Jewish Libels, Harvard University Press
 95. Ronald Tiersky, Erik Jones, Benjamin Stanley (author of the chapters on Poland), Europe Today: A Twenty-first Century Introduction, Rowman & Littlefield
 96. Hendrik Willem Van Loon, John Merriman (Adapter), The Story of Mankind, W.W.Norton
 97. Jurgita Verbickiene, Jews in the Grand Duchy of Lithuania, University of Pittsburgh Press
 98. Lynne Viola, Stalinist Perpetrators on Trial: Scenes from the Great Terror in Soviet Ukraine, Oxford University Press
 99. Iryna Vushko, The Lost Fatherland: Europeans between Empire and Nation States, 1867-1939, Oxford University Press
 100. Leslie Waters, Borders on the Move: Identity Politics and Territorial Change in the Hungarian-Slovak Borderland, University of Rochester Press
 101. Theodore Weeks, Vilnius between Nations, 1795–2000, Northern Illinois University Press
 102. Zbigniew Wojnowski, The Near Abroad: Socialist Eastern Europe and Soviet Patriotism in Ukraine, 1956-1985, University of Toronto Press
 103. Sharon Wolchik, Jane Curry, Central and East European Politics: From Communism to Democracy, Rowman & Littlefield
 104. Piotr J. Wróbel, All for Naught? Three Essays on Jewish Politics in Poland before the Holocaust, McGill-Queen's University Press
 105. Serhy Yekelchyk, Ukraine: Birth of a Modern Nation, Oxford University Press
 106. Jennifer Yoder, Crafting Democracy: Regional Politics in Post-Communist Europe, Rowman & Littlefield
 107. Andriy Zayarnyuk, Switching Tracks: Lviv Railway Terminal’s Journey Through the Twentieth Century, University of Toronto Press
 108. Thomas W. Zeiler, Annihilation: A Global Military History of World War II, Oxford University Press
 109. Joshua Zimmerman, Piłsudski: History of a Life, Biography of a Nation, Harvard University Press

Podsumowanie siedemnastu konferencji z cyklu „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europe Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich i monografiach” (2006-2019) 

Autorzy:

 1. Eliyana Adler – Pennsylvania State University
 2. Gabor Agoston – Georgetown University
 3. Gershon Bacon – Bar Ilan University
 4. Fritz Bartel – Cornell University
 5. Wilson T. Bell – Thompson Rivers University
 6. Vanya Bellinger – Air University
 7. Doris Bergen – University of Toronto
 8. Serhiy Bilenky – University of Toronto
 9. Jadwiga Biskupska – Sam Houston State University
 10. Eunice Blavascunas – Whitman College
 11. Nicholaus Breyfogle – Ohio State University
 12. Paul Brykczynski – independent scholar
 13. Anna Cichopek-Gajraj – Arizona State University
 14. Roger Chickering – Georgetown University
 15. Denis Clark – University of Calgary
 16. Joshua Cole – University of Michigan
 17. Clare Crowston – University of Illinois
 18. Jane Curry – Santa Clara University
 19. Patrice Dabrowski – Harvard University
 20. R. Chris Davis – Lone Star College-Kingwood
 21. Zachary Austin Doleshal – Sam Houston State University
 22. Siobhan Doucette – Georgetown University
 23. Robert Evanson – University of Missouri
 24. Catherine Evtuhov – Georgetown University
 25. James Felak – University of Washington
 26. Gabriel Finder – University of Virginia
 27. Gregory L. Freeze – Brandeis University
 28. Karin Friedrich – University of Aberdeen
 29. Robert Frost – University of Aberdeen
 30. Mary Fulbrook – University College London
 31. David Goldfrank – Georgetown University
 32. Maciej Górny – Polish Academy of Sciences
 33. Mark von Hagen – Arizona State University
 34. William W. Hagen – University of California
 35. Geoffrey Hosking – University College London
 36. Jonathan Huener – University of Vermont
 37. Adam Izdebski – Jagiellonian University
 38. Matthew Jefferies – University of Manchester
 39. Erik Jones – Johns Hopkins University
 40. Pieter Judson – European University Institute, Florence
 41. Jesse Kauffman – Eastern Michigan University
 42. Andy Kirk – University of Nevada, Las Vegas
 43. Arpad Klimo – Catholic University of America
 44. Anna Krakus – University of Southern California
 45. Łukasz Krzyżanowski – Freie Universität Berlin
 46. David Large – Montana State University
 47. Erica Lehrer – Concordia University
 48. Brian Levack – University of Texas
 49. Paul Robert Magocsi – University of Toronto
 50. David Mason – Butler University
 51. Sally McKee – University of California, Los Angeles
 52. John McNeill – Georgetown University
 53. Michael Meng – Clemson University
 54. John Merriman – Yale University
 55. Helga Mitterbauer – University of Alberta
 56. Jo Ann Moran Cruz – Georgetown University
 57. Edward Muir – Northwestern University
 58. Anna Muller – University of Michigan
 59. Alexander Murphy – University of Oregon
 60. Curtis Murphy – University of Alaska
 61. Joan Neuberger – University of Texas
 62. David Painter – Georgetown University
 63. Jaroslaw Piekałkiewicz – Kansas University 
 64. Joseph Perry – Georgia State University
 65. Anat Plocker – Stockton University
 66. Antony Polonsky – Brandeis University
 67. Paulina Pospieszna – Mannheim University
 68. Kinga Poźniak – Western Ontario University
 69. Prof. Małgorzata Praczyk – Adam Mickiewicz University
 70. Anna Procyk – City University of New York
 71. Alexander Prusin – New Mexico Institute of Mining and Technology
 72. Diana Reilly – Columbia University
 73. Robin Remington – University of Missouri
 74. Randy Roberts – Purdue University
 75. Aviel Roshwald – Georgetown University
 76. Grzegorz Rossolinski-Liebe – University of Hamburg
 77. Felicia Rosu – Leiden University
 78. Oscar Sanchez-Sibony – University of Chicago
 79. Hugo Service – Cambridge University
 80. Ruth Schwertfeger – University of Wisconsin
 81. Aaron Sheehan-Dean – University of North Florida
 82. James Shedel – Georgetown University
 83. Filip Slaveski – Deakin University
 84. Kathleen Smith – Georgetown University
 85. Jonathan Sperber – University of Missouri
 86. Jackson J. Spielvogel – Pennsylvania State University
 87. Benjamin Stanley – University of Sussex
 88. Mark D. Steinberg – University of Illinois
 89. Gale Stokes – Rice University
 90. Orest Subtelny – York University
 91. Oscar Swan – University of Pittsburgh
 92. John C. Swanson – University of Tennessee at Chattanooga
 93. Carol Symes – University of Illinois at Urbana-Champaign
 94. Tatyana Tairova – St. Petersburg State University
 95. Magda Teter – Fordham University
 96. Meredith Veldman – Louisiana State University
 97. Jurgita Verbickiene – University of Vilnius
 98. Lynne Viola – University of Toronto
 99. Iryna Vushko – Hunter College
 100. Leslie Waters – Randolph-Macon College
 101. Larry Watts – Visiting Professor, University of Bucharest
 102. Theodore Weeks – Southern Illinois University
 103. Zbigniew Wojnowski – Nazarbayev University
 104. Piotr J. Wróbel – University of Toronto
 105. Serhy Yekelchyk – University of Victoria
 106. Jennifer Yoder – Colby College
 107. Andriy Zayarnyuk – University of Winnipeg
 108. Tom Zeiler – University of Colorado
 109. Joshua Zimmerman – Yeshiva University

 

Goście specjalni:

 1. Catherine Clinton – Queen’s University Belfast
 2. Sofia Dyak – Centre of Urban History in Central and Eastern Europe, Lviv
 3. Borys Gasparov – Berkeley University
 4. Jonathan Webber – University of Birmingham, Institute of European Studies of the Jagiellonian University

Edytorzy:        

 1. Jennika Baines – Indiana University Press
 2. Nancy Blaine – Houghton Mifflin
 3. Alan Cameron – W. W. Norton
 4. James Collins – Cambridge University Press
 5. Ashley Dodge – Thomson Wadsworth, Pearson
 6. Susan Ferber – Oxford University Press
 7. Sonia Kane – University of Rochester Press
 8. Peter Kracht – University of Pittsburgh Press
 9. Janet Lanphier – Longman
 10. William Lombardo – Macmillan [Bedford/St. Martin's Press]
 11. Kathleen McDermott – Harvard University Press
 12. Susan McEachern – Rowman & Littlefield
 13. Priscilla McGeehon – Pearson
 14. Dee Mortensen – Indiana University Press
 15. Traci Mueller Crowell – Bedford/St. Martins
 16. Janet Rabinowitch – Indiana University Press
 17. Brigitta van Rheinberg – Princeton University Press
 18. Richard Ratzlaff – McGill-Queen's University Press
 19. Diethard Sawicki – Verlag Ferdinand Schöningh
 20. Stephen Shapiro – University of Toronto Press
 21. Gwen Walker – University of Wisconsin Press
 22. Connie Webber – Littman Library of Jewish Civilization
 23. Brian Wheel – Oxford University Press

Eksperci:

 1. Felix Ackerman – European Humanities University, Vilnius
 2. Piotr Bajda – Cardinal Wyszyński University, Polish Academy of Sciences
 3. Anna Barańska – John Paul II Catholic University of Lublin
 4. Agnieszka Barszczewska-Mikulska – independent scholar
 5. Grzegorz Berendt – University of Gdańsk
 6. Maryna Bessonova – World History Institute, National Academy of Sciences of Ukraine
 7. Wojciech Bieńkowski – Lazarski University
 8. Błażej Brzostek – University of Warsaw
 9. Michał Buchowski – Adam Mickiewicz University in Poznań
 10. Adam Burakowski – Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences
 11. Jolanta Choińska-Mika – University of Warsaw
 12. Małgorzata Choma-Jusińska – Institute of National Remembrance
 13. Teresa Chynczewska-Hennel – University of Białystok
 14. Maria Cieśla – Institute of History, Polish Academy of Sciences
 15. James Collins – Georgetown University
 16. Kamila Dąbrowska – POLIN Museum of the History of Polish Jews
 17. Grzegorz Dobroczyński SJ – Nicolaus Copernicus University in Toruń
 18. Spasimir Domaradzki – Lazarski University
 19. Wolfgang U. Eckart – University of Heidelberg
 20. Wojciech Fałkowski – University of Warsaw
 21. Karin Friedrich – University of Aberdeen
 22. Michał Galas – Jagiellonian University
 23. Przemysław Gasztold – Institute of National Remembrance
 24. Bogna Gawrońska-Nowak – Lazarski University
 25. Rigels Halili – Centre for East European Studies at University of Warsaw
 26. Árpád Hornyák – University of Pécs
 27. Jaroslav Hrytsak – Ukrainian Catholic University
 28. Maciej Janowski – Institute of History, Polish Academy of Sciences
 29. Natalia Jarska – Institute of History, Polish Academy of Sciences
 30. Łukasz Jasina – The Polish Institute of International Affairs
 31. Władyslaw Jatcenko – Semen Kuznets Kharkiv National University of Economics
 32. Jacek Jędrysiak – University of Wrocław
 33. Martin Jemelka – Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences
 34. Dariusz Jeziorny – University of Łódz
 35. Dobrochna Kałwa – University of Warsaw
 36. Andrzej S. Kamiński – Georgetown University
 37. Łukasz Kamiński – University of Wrocław
 38. Igor Kąkolewski – Center for Historical Research in Berlin of the Polish Academy of Sciences
 39. Kamil Kijek – University of Wrocław
 40. Konrad Klejsa – University of Lódź
 41. Barbara Klich-Kluczewska – Jagiellonian University
 42. Dariusz Kołodziejczyk – Institute of History, Polish Academy of Sciences, University of Warsaw
 43. Marek Konarzewski – University of Białystok
 44. Joanna Konieczna-Sałamatin – University of Warsaw
 45. Lidia Korczak – Jagiellonian University
 46. Marek Kornat – Institute of History, Polish Academy of Sciences
 47. Robert Kostro – Polish History Museum
 48. Waldemar Kowalski – Jan Kochanowski University in Kielce
 49. Adam Kożuchowski – Institute of History, Polish Academy of Sciences
 50. Natalia Laas – Institute of History, National Academy of Sciences of Ukraine
 51. Magdalena Latkowska – University of Warsaw
 52. Daria Lipińska-Nałęcz – Polish Academy of Sciences
 53. Krzysztof Łazarski – Lazarski University
 54. Agnieszka Łuczak – Raczyński Library
 55. Zdzisław Mach – Jagiellonian University
 56. Dariusz Makiłła – University of Finance and Management in Warsaw
 57. Janusz Małłek – Nicolaus Copernicus University in Toruń
 58. Gerald M. Mara – Georgetown University
 59. Mariusz Markiewicz – Jagiellonian University
 60. Juraj Marusiak – Institute of Political Science, Slovak Academy of Sciences
 61. John Merriman – Yale University
 62. Anna Michałowska-Mycielska – University of Warsaw
 63. Piotr Mikietyński – Jagiellonian University
 64. John McNeill – Georgetown University
 65. Michael G. Müller – Martin Luther University of Halle-Wittenberg
 66. Grzegorz Myśliwski – University of Warsaw
 67. Joanna Nalewajko-Kulikov – Institute of History, Polish Academy of Sciences
 68. Andrzej Nowak – Institute of History, Polish Academy of Sciences, Jagiellonian University
 69. Teréz Oborni – Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences
 70. Tomasz Ochinowski – University of Warsaw
 71. Jan Olaszek – Institute of National Remembrance
 72. Edward Opaliński – Institute of History, Polish Academy of Sciences
 73. Krzysztof Persak – Polish Academy of Sciences, POLIN Museum of the History of Polish Jews
 74. Patryk Pleskot – Institute of National Remembrance
 75. Jan Pisuliński – University of Rzeszów
 76. Aleksander Posern-Zieliński – Adam Mickiewicz University in Poznań
 77. Jan Prokop – Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences, Pedagogical University of Cracow
 78. Michał Przeperski – Institute of National Remembrance
 79. Sebastian Rejak – American Jewish Committee – Central Europe Office
 80. Moshe Rosman – Bar-Ilan University
 81. Wojciech Roszkowski – Warsaw School of Economics
 82. Jakub Sadowski – Centre for East European Studies at University of Warsaw, Pontifical University of John Paul II
 83. Maciej Salamon – Jagiellonian University
 84. Endre Sashalmi – University of Pécs
 85. Ostap Sereda – Ukrainian Catholic University
 86. Vladas Sirutavicius – Lithuanian Institute of History
 87. Paweł Skibiński – University of Warsaw
 88. Iryna Sklokina – Center for Urban History of East Central Europe, Lviv
 89. Volodymyr Sklokin – Center for Urban History of East Central Europe, Lviv
 90. Oleksij Sokyrko – Taras Shevchenko National University of Kyiv
 91. Boris Sokolov – Russian Free Historian Society, Moscow
 92. Urszula Sowina – Polish Academy of Sciences
 93. Dariusz Stola – Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences
 94. Tomasz Stryjek – Collegium Civitas, Polish Academy of Sciences
 95. Bożena Szaynok – University of Wrocław
 96. Jan Szemiński – Hebrew University of Jerusalem
 97. Jan Szumski – Institute of National Remembrance, Polish Academy of Sciences
 98. Damien Tricoire – Martin Luther University of Halle-Wittenberg
 99. Igor Turov – National Academy of Sciences of Ukraine
 100. Jakub Tyszkiewicz – University of Wrocław
 101. Wacław Uruszczak – Jagiellonian University
 102. Jurgita Verbickiene – Vilnius University
 103. Zsolt Vitári – University of Pécs
 104. Mateusz Werner – Cardinal Stefan Wyszyński University
 105. Hanna Węgrzynek – POLIN Museum of the History of Polish Jews
 106. Marek Wierzbicki – John Paul II Catholic University of Lublin, Institute of National Remembrance
 107. Marcin Wodziński – University of Wrocław
 108. Andrzej Zakrzewski – University of Warsaw
 109. Krzysztof Zamorski – Jagiellonian University
 110. Tomasz Zarycki – University of Warsaw
 111. Andrzej Zięba – Jagiellonian University
 112. Andrzej Żbikowski – Centre for East European Studies at University of Warsaw, POLIN Museum of the History of Polish Jews

Konferencje

Więcej informacji

XVIII Konferencja/Seminarium Naukowe pt.: „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich”

XVIII Konferencja/Seminarium Naukowe pt. Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich i monografiach (angielski tytuł: Recovering Forgotten History. The Image of East-Central Europe in English-Language Academic Textbooks and Monographs) zaplanowana jest na koniec lipca –początek sierpnia 2020 roku. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, obrady zostaną przeprowadzone online przy pomocy serwisu ZOOM. [Czytaj więcej]

XVII Konferencja/Seminarium Naukowe pt.: „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich”

XVII Konferencja/Seminarium Naukowe pt. Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich odbyła się w dniach 8 – 21 czerwca 2019 roku. [Czytaj więcej]

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

XVII konferencja „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich” została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. [Czytaj więcej]

List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego do organizatorów konferencji „Przywracanie Zapomnianej Historii”

Z satysfakcją umieszczamy list przesłany przez  Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do organizatorów  XVII Konferencji/Seminarium Naukowego: „Przywracanie Zapomnianej Historii" [Czytaj więcej]

Medal 100-lecia odzyskania Niepodległości dla Profesora Andrzeja Sulimy Kamińskiego

Profesor Andrzej Sulima Kamiński, w uznaniu zasług dla Polski i polskiej historii, otrzymał od Pana Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego "Medal 100-lecia odzyskania Niepodległości".  [Czytaj więcej]

georgetown_university
instytut_adama_mickiewicza
muzeum_historii_polski
imgonline-com-ua-Transparent
polska_fundacja_narodowa
dar serca_wersja podstawowa