English version

Fundacja

Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej

 • Statut
 • Założyciel
 • Zarząd i rada
 • Omówione teksty
 • Autorzy, Edytorzy, Eksperci

Jan Matejko, Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja

Celem Fundacji jest przywrócenie wartości społeczeństwa obywatelskiego, którego zalążki powstały w I Rzeczypospolitej. Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem uda się pobudzić do życia „podcięte korzenie” tak, aby zaczęło z nich ponownie kiełkować „drzewo” przestrzeni obywatelskiej.

Te fragmenty wykładu wygłoszonego przez prof. Andrzeja S. Kamińskiego — Założyciela Fundacji — w ramach seminarium „Pamięć – Tożsamość – Odpowiedzialność. Dziedzictwo Pierwszej Rzeczypospolitej”, które odbyło się w dniach 11-12 września 2006 r. w Warszawie przyświecają działalności naszej Fundacji:

… w systemie, gdzie nie ma obywatelstwa, gdzie obywatelstwo nie ma władzy suwerennej, powstaje pojęcie „oni”. To „oni” coś robią, to się dzieje „przez nich”. Zupełnie inaczej jest natomiast w społeczeństwie obywatelskim. Cokolwiek się dzieje, to jest „nasze”, „przez nas”, a dumni lub zawstydzeni jesteśmy „my”.

Społeczeństwa obywatelskie nigdy nie powstawały inaczej niż poprzez walkę lokalnych społeczności z władzą, ponieważ żadna władza nie pozwala rozwinąć się prawdziwym, choć oczywiście, kontrolowanym samorządom.

To całkiem słuszne, że komuś się coś obiecuje, gdy się go potrzebuje. W ten sposób powstało także obywatelstwo szlacheckie, coś za coś. Ale było to jednak coś więcej — poczucie tego, co nazywam przestrzenią obywatelską. Głos, wołanie o ratowanie wolności, głos o ratowanie ojczyzny. Ten głos oznaczał wołanie, które mogło dojść tylko do człowieka, który żył w przestrzeni obywatelskiej. A jej korzenie w czasach rozbiorów zostały podcięte i nigdy już do dawnej żywotności nie powróciły”.

 

Podstawowe postanowienia Statutu Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej

§ 1.

 • Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, zwana w dalszej części statutu „Fundacją” ustanowiona została przez Fundatora Profesora Andrzeja S. Kamińskiego aktem notarialnym z dnia 25.10.2005 r. sporządzonym przez Bartłomieja Jabłońskiego asesora notarialnego, zastępcę Roberta Sielskiego notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 55/73 lok. 33, za repertorium A nr 13886/2005.
 • Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5.

 • Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami kraju.
 • Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek w kraju i zagranicą.

§ 7.

Ministrem właściwy ze względu na cele i zakres działalności Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 8.

 • Celem Fundacji jest działanie na rzecz upowszechniania idei przestrzeni obywatelskiej, wspomaganie rozwoju naukowego i dydaktycznego w budowaniu przestrzeni oraz społeczeństw obywatelskich w społecznych i państwowych strukturach, podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, integrowanie i aktywizacja społeczności lokalnych poprzez wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i studenckich, podnoszenie kultury obywatelskiej w społeczeństwie.
 • Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  • organizowanie i realizację prac studialnych, projektów badawczych, szkoleń, kursów, seminariów i innych działań naukowych,
  • finansowanie badań naukowych,
  • wydawanie i propagowanie publikacji naukowych, szkoleniowych i informacyjnych,
  • finansowanie lub dofinansowywanie zakupów literatury, niezbędnej do prowadzenia badań i prac badawczych,
  • działanie na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów naukowych z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
  • fundowanie lub dofinansowanie stypendiów krajowych i zagranicznych studentom i naukowcom,
  • współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 10.

 • Dochodami Fundacji mogą być:
  • dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z kraju i z zagranicy,
  • odsetki od lokat i wkładów kapitałowych oraz papierów wartościowych,

§ 11.

Osobom fizycznym i prawnym, które dokonają na rzecz Fundacji wpłaty jednorazowej lub łącznej w kwocie nie mniejszej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, Fundacja przyznaje za ich zgodą tytuł “Sponsora Fundacji”. Tytuł ten ma charakter honorowy.

§ 14.

Władzami Fundacji są:

 • Rada Fundacji.
 • Zarząd.

§ 15.

 • Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 członków.
 • Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady, powołuje swoją decyzją Rada.
 • Przewodniczącego Rady Fundacji, Zastępcę Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Sekretarza Rady Fundacji wybiera Rada spośród swoich członków.

§ 17.

Rada Fundacji ma prawo i obowiązek:

 • nadzoru nad działalnością Zarządu,
 • opiniowania i zatwierdzania rocznych i perspektywicznych planów działalności Fundacji,
 • inicjowania kierunków działalności Fundacji,
 • powoływania i odwoływania Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu Fundacji,
 • propagowania celów Fundacji,
 • ustalania zasad wynagradzania pracowników Fundacji i przyznawania wynagrodzeń członkom Zarządu,
 • zatwierdzania rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przedkładanych przez Zarząd,
 • uchwalania regulaminu działania Zarządu,
 • podjęcia uchwały o połączeniu z inną fundacją o podobnych celach,
 • podejmowania uchwał o zmianie statutu Fundacji, w tym także o zmianie celów Fundacji,
 • podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu likwidatora,
 • członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

§ 19.

 • Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów.
 • Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołuje Fundator.
 • Kadencja Zarządu trwa do momentu jego odwołania.
 • Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

§ 20.

 • Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 • Zarząd w szczególności:
  • kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
  • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  • sprawuje zarządzanie majątkiem Fundacji,
  • opracowuje roczne i perspektywiczne plany działalności Fundacji,
  • opracowuje sprawozdania roczne z działalności Fundacji,
  • ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników Fundacji.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
Zarząd przedstawia Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności za ubiegły rok kalendarzowy w terminie do 31 marca następnego roku.
Nie zatwierdzenie przez Radę Fundacji sprawozdania Zarządu, jest równoznaczne z odwołaniem całego składu Zarządu.

Założyciel Fundacji — prof. Andrzej S. Kamiński

Profesor Andrzej S. Kaminski, absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, w latach 1970-1982 profesor na Columbia University w Nowym Jorku, od 1982 r. jest profesorem historii na Georgetown University w Waszyngtonie. Prof. Kamiński specjalizuje się w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji XVI-XVIII w. Odbył seminaria na Stanford University i Oxford University, wykładał gościnnie na University of California w Berkeley, Fordham University, Hebrev University Jerozolima, University of Pittsburgh i Uniwersytecie Warszawskim.

Od 1997 r. jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności.

Prof. Kamiński od ponad 50 lat pracuje nad zmianą postrzegania Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pokazuje społeczeństwo obywatelskie o oryginalnej kulturze politycznej, które zachowało wolność w epoce triumfu absolutyzmu. Podkreśla on wielonarodowy, wieloreligijny, wielokulturowy charakter Rzeczypospolitej, w której „Polak” znaczyło obywatel wolnego społeczeństwa i dlatego „Polakiem” mógł być Litwin, Rusin, Ukrainiec, Żyd, Niemiec, czy Tatar. To z kolei wyjaśnia fenomen tolerancji religijnej oraz poczucie dumy społeczeństwa szlacheckiego.

Profesor Kamiński zwraca uwagę w swoich wykładach i publikacjach na związki między obywatelską tradycją i systemem wartości Rzeczypospolitej wielu narodów, a ideami stanowiącymi genezę i fundament współczesnej integracji narodów europejskich w ramach Unii Europejskiej. Podkreśla, że dzieje Rzeczypospolitej powinny zająć poczesne miejsce w wydobywanej z zapomnienia i często lekceważonej historii parlamentaryzmu jak też konstytucjonalizmu europejskiego. Profesor wskazuje, że korzenie Unii Europejskiej tkwią w tych tradycjach i wartościach i powinny być przybliżane i uświadomione szerokiej opinii europejskiej i światowej.

Na szczególną uwagę zasługuje oddziaływanie Profesora Kamińskiego na swoich studentów. Profesor przyczynił się do obalenia wielu stereotypów dotyczących Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Polski. Istnieje tzw. „Żydowska Szkoła Kamińskiego” dotycząca  polsko-żydowskiej historii (m.in. prof. prof. Moshe Rosman i Gershon Bacon — Bar-Ilan University, Izrael, czy Gershon Hundert — McGill University, Kanada — byli doktoranci Profesora). Także działalność Profesora w środowisku ukraińskim służyła i służy budowaniu pomostów między ukraińskimi i polskimi elitami.

Prof. Kamiński wychował wielu uczniów, którzy kontynuują jego dzieło. Jak pokazała konferencja naukowa w Aberdeen, Szkocja (listopad 2005 r.), zorganizowana przez jego uczniów dla uhonorowania 70-tej rocznicy urodzin Profesora, jego studenci wychowali następne pokolenia młodych historyków, zafascynowanych Rzecząpospolitą Obojga Narodów. Co ciekawsze, większość uczniów Profesora i uczniowie jego uczniów, to ludzie nie mający polskich korzeni.

Profesor Kamiński wielokrotnie poświęcał swój czas służbie dla dobra Polski i Polaków. Na początku lat osiemdziesiątych pro bono prowadził dla inteligencji polskiej, niedawno osiadłej w USA, publiczne wykłady z historii Polski na Columbia University, a następnie w Instytucie im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Najbardziej znanym działaniem Profesora na rzecz Polski i, szerzej, obszaru postsowieckiego, była jego działalność w „East Central European Scholarship Program”. Ten program uruchomiony w 2002 r. i finansowany przez Kongres Amerykański umożliwiał studia w USA nowym (i młodym) liderom pochodzącym z krajów postkomunistycznych. Profesor nadzorował, jako doradca naukowy, proces wyłaniania kandydatów. Program ukończyło ok. 1800 osób, w tym około 400 z Polski. Większość polskich absolwentów Programu wchodzi obecnie w skład elit politycznych i gospodarczych wolnej Polski.

Po 1989 r. Profesor włączył się w nurt przemian w Polsce oraz edukację młodzieży. Wykłada od 2004 r. w Szkole Letniej przy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w systemie stypendialnym kształci się młodzież akademicka z krajów postkomunistycznych. Dla młodzieży wykłady te stanowią niezapomniane przeżycia intelektualne, a uczestnicy seminariów utrzymują nadal z prof. Kamińskim kontakt.

Od 2006 r. Profesor kieruje także projektem pt.: „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich”, (angielski tytuł: Recovering Forgotten History. The Image of East-Central Europe in English Language Academic and Text Books), którego jest pomysłodawcą. Projekt ma na celu wprowadzenie do podręczników akademickich uzupełnień i zmian dotyczących historii i teraźniejszości Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Cykl przeprowadzonych dotychczas szesnastu konferencji znacząco przyczynia się do upowszechniania wiedzy o Polsce oraz wykreowania jej pozytywnego wizerunku w świecie. Pomysł zorganizowania tego typu konferencji okazał się sukcesem. Projekt, dzięki wysokiej wartości merytorycznej, stał się głośny w amerykańskiej i nie tylko akademii. Autorzy wielotysięcznych (lub wręcz milionowych) nakładów oraz ich edytorzy, przyjeżdżając do naszego kraju, mają szansę zweryfikować swoją wiedzę, a co za tym idzie wprowadzić zmiany w przedstawianym przez siebie ujęciu historii.

W uznaniu dokonań Profesora, dnia 3 marca 2008 r. Profesor Kamiński został odznaczony przez p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Kamiński w 2017 roku został laureatem XVIII edycji nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia za rozmach i skuteczność realizowanego w duchu Giedroycia projektu „ Recovering Forgotten History...”.

Laudację wygłosił prof. Andrzej Nowak — stały ekspert w projekcie.

Andrzej Nowak, Profesor Andrzej Sulima Kamiński: obywatel Rzeczypospolitej (tekst laudacji)

Zarząd Fundacji

Eulalia Łazarska — Prezes
Spasimir Domaradzki
Małgorzata Gałązka-Sobotka
Bogna Gawrońska-Nowak

 

Rada Fundacji

Andrzej S. Kamiński — Przewodniczący Rady
Adam Jankiewicz
Joanna Konieczna-Sałamatin
Barbara Pendzich
Maria Pryshlak

Podsumowanie szesnastu konferencji z cyklu „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europe Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich” (2006-2018) 

 1. Eliyana Adler, Exile and Survival: Polish Jewish Refugees in the Soviet Union During World War II, Harvard University Press
 2. Gabor Agoston, The Ottomans in Europe, Princeton University Press
 3. Gershon Bacon, The Jews of Modern Poland, 1772-2000, University of California Press
 4. Fritz Bartel, The Privatization of the Cold War: Oil, Finance, and the Fall of Communism, Harvard University Press
 5. Wilson Bell, Stalin's Gulag at War: Forced Labour, Mass Death, and Soviet Victory in the Second World War, University of Toronto Press
 6. Vanya Bellinger, Von Clausewitz’s Last Campaign: Cholera, the Campaign of 1831, and the Lessons Never Written Down, Oxford University Press
 7. Doris Bergen, War and Genocide: A Concise History of the Holocaust, Rowman & Littlefield
 8. Serhiy Bilenky, Imperial Urbanism in the Borderlands: Kyiv, 1800-1905, University of Toronto Press
 9. Jadwiga Biskupska, Edge of Destruction: Warsaw Intelligentsia under Nazi Occupation, 1939-1944, Oxford University Press
 10. Eunice Blavascunas, Of Forests and Time: An Ethnography of the Bialowieza Forest, Indiana University Press
 11. Nicholas Breyfogle, Eurasian Environments: Nature and Ecology in Imperial Russian and Soviet History, University of Pittsburgh Press
 12. Paul Brykczynski, Primed for Violence: Murder, Antisemitism, and Democratic Politics in Interwar Poland, University of Wisconsin Press
 13. Roger Chickering, Imperial Germany and the Great War , 1914-1918, Cambridge University Press
 14. Anna Cichopek-Gajraj, Beyond Violence: Jewish Survivors in Poland and Slovakia, 1944-1948, Cambridge University Press
 15. Joshua Cole, Carol Symes, Western Civilizations: Their History & Their Culture, W.W. Norton
 16. Patrice Dabrowski, Poland: The First Thousand Years, Northern Illinois University Press
 17. Chris Davis, Hungarian Religion, Romanian Blood: AMinority's Struggle for National Belonging, 1920-1945, University of Wisconsin Press
 18. Robert A. Divine, T.H. Breen, George Fredrickson, R. Hal Williams, Ariela J. Gross, Randy Roberts, H. W. A. Brands, America Past and Present, Longman
 19. Siobhan Doucette, Books Are Weapons: The Polish Opposition Press and the Overthrow of Communism, University of Pittsburgh Press
 20. Catherine Evtuhov, Portrait of a Russian Province: Economy, Society, and Civilization in Nineteenth-Century Nizhnii Novgorod, University of Pittsburgh Press
 21. Catherine Evtuhov, Richard Stites, A History of Russia: Peoples, Legends, Events, Forces— Since 1800, Houghton Mifflin
 22. James Felak, John Paul II’s Pilgrimages to Poland, 1979 to 1991, University of Pittsburgh Press
 23. Gregory Freeze, Russia: A History, Oxford University Press
 24. Karin Friedrich, The Other Prussia: Royal Prussia, Poland and Liberty, 1569-1772Verlag Ferdinand Schöningh
 25. Robert Frost, The Oxford History of Poland-Lithuania, Volume I: The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385-1569, Oxford University Press
 26. Mary Fulbrook, History of Germany 1918-2008: The Divided Nation, Wiley-Blackwell
 27. David Goldfrank, Lindsey Hughes, Catherine Evtuhov, Richard Stites, A History of Russia: Peoples, Legends, Events, Forces, HoughtonMifflin
 28. Maciej Gorny, Science embattled: Eastern European Intellectuals and the Great War, Verlag Ferdinand Schöningh
 29. Mark von Hagen, Wars, Revolutions, Peace Talks and the Politics of National Self-Determination: Ukraine and Its Borderlands, University of Pittsburgh Press
 30. William W. Hagen, Ordinary Prussians: Brandenburg Junkers and Villagers, 1500-1840, Cambridge University Press
 31. William W. Hagen, German and Polish Anti-Semitism, Cambridge University Press
 32. Geoffrey Hosking, Russia and the Russians: A History, Harvard University Press
 33. Matthew Jefferies, Contesting the German Empire 1871-1918, Blackwell
 34. Matthew Jefferies, Imperial Culture in Germany, 1871-1918, Palgrave Macmillan
 35. Erik Jones et al., Europe Today: A Twenty-first Century Introduction, Rowman & Littlefield
 36. Pieter Judson, The Habsburg Empire: A New History, Harvard University Press
 37. Jesse Kauffman, Elusive Alliance: The German Occupation of Poland in World War I, Harvard University Press
 38. Frank L. Kidner, Maria Bucur, Ralph Mathisen, Sally McKee, Theodore R. Weeks, Making Europe: People, Politics, and Culture, Houghton Mifflin
 39. Valerie Kivelson, Joan Neuberger, Picturing Russia: Explorations in Visual Culture, Yale University Press
 40. Arpad Klimo, Remembering Cold Days: The 1942 Massacre of Novi Sad and Hungarian Politics and Society, 1942-1989, University of Pittsburgh Press
 41. Anna Krakus, No End in Sight: Polish Cinema in the Late Socialist Period, University of Pittsburgh Press
 42. Rita Krueger, Maria Theresa: A Dynastic Life, Oxford University Press
 43. Lukasz Krzyzanowski, Ghost Citizens: Jewish Return to a Postwar City, Harvard University Press
 44. David Clay Large, Felix Gilbert, The End of the European Era: 1890 to the Present, W.W.Norton
 45. Brian Levack, Edward Muir, Meredith Veldman, The West: Encounters & Transformations, Pearson-Longman
 46. Paul Robert Magocsi, A History of Carpahtian-Rus’ and Carpatho-Rusyns, University of Toronto Press
 47. John P. McKay, Bennett D. Hill, John Buckler, Clare Haru Crowston, Merry E. Wiesner-Hanks, Joe Perry, History of Western Society Since 1300 for Advanced Placement, Bedford/St. Martins
 48. Catherine McKenna, Liberty’s Double Edged Sword: The Liberum Veto and the Destruction of the Polish-Lithuanian Commonwealth, University of Pittsburgh Press
 49. David Mason, A Concise History of Modern Europe: Liberty, Equality, Solidarity, Rowman & Littlefield
 50. Michael Meng, Erica Lehrer, Jewish Space in Contemporary Poland, Indiana University Press
 51. John Merriman, A History of Modern Europe: From Renaissance to the Present, W. W. Norton
 52. John McNeill, History of the World, W. W. Norton
 53. John McNeill, William McNeill, The Human Web: A Bird's-Eye View of World History, W.W.Norton
 54. Helga Mitterbauer, Carrie Smith-Prei, Central Europe: Continuities & Transformations, 1900-2000, University of Toronto Press
 55. Jo Ann Moran Cruz, Medieval Worlds. An Introduction to European History: 300-1492, Houghton Mifflin
 56. Anna Muller, If the Walls Could Speak: Inside a Women's Prison in Communist Poland, Oxford University Press
 57. Alexander B. Murphy, The European Culture Area: A Systematic Geography, Rowman & Littlefield 
 58. Curtis Murphy, From Citizens to Subjects: City, State, and the Enlightenment in Poland, Ukraine, and Belarus, University of Pittsburgh Press
 59. David Painter, The Cold War: An International History, Routledge
 60. Jaroslaw Piekalkiewicz, Dance with Death: A Holistic View of Saving Polish Jews During the Holocaust, Rowman & Littlefield
 61. Antony Polonsky, The Jews in Poland and Russia, Volume 1 (1350-1881), Volume 2 (1881-1914), Volume 3 (1914-2008), Littman Library of Jewish Civilization
 62. Paulina Pospieszna, Democracy Assistance from the Third Wave: Polish Engagement in Belarus and Ukraine, University of Pittsburgh Press
 63. Kinga Pozniak, Nowa Huta: Generations of Change in a Model Socialist Town, University of Pittsburgh Press
 64. Anna Procyk, Young Europe and the Birth of Modern Nationalism in the Slavic World, University of Toronto Press
 65. Alexander Prusin, Gabriel Finder, Justice Behind the Iron Curtain: Nazis on Trial in Communist Poland, University of Toronto Press
 66. Diana Reilly, Scattered: The Forced Relocation of Poland’s Ukrainians after World War II, University of Wisconsin Press
 67. Robin RemingtonRobert Evanson, Larry Watts, Paul Wallace, Codependency and Globalization: Central, East and Southeastern Europe, Rowman & Littlefield
 68. Nicholas Riasanovsky, Mark D. Steinberg, A History of Russia, Oxford University Press
 69. Randy J. Roberts, James S. Olson, US History, Pearson
 70. Aviel Roshwald, Ethnic Nationalism and the Fall of Empires: Central Europe, the Middle East and Russia, 1914-1923, Routledge
 71. Grzegorz Rossolinski-Liebe, Stepan Bandera: The Life and Afterlife of a Ukrainian Fascist, University of Pittsburgh Press
 72. Felicia Rosu, Elective Monarchy in Transylvania and Poland-Lithuania, 1569-1587, Oxford University Press
 73. Joseph Rothschild, Nancy M. Wingfield, Return to Diversity: A Political History of East Central Europe Since World War II, Oxford University Press
 74. Oscar Sanchez-Sibony, Red Globalization: The Political Economy of the Soviet Cold War from Stalin to Khrushchev, Cambridge University Press
 75. Michael Schaller, Robert Schulzinger, John Bezis-Selfa, Janette Thomas Greenwood, Andrew Kirk, Sarah J. Purcell, Aaron Sheehan-Dean, American Horizons: U.S. History in a Global Context, Oxford University Press
 76. Hugo Service, Germans to Poles: Communism, Nationalism and Ethnic Cleansing after the Second World War, Cambridge University Press
 77. James Shedel, Synopsis of Austria: A Brief History of Its Creation, Its Rulers, and Its Meaning, University of Pittsburgh Press
 78. Kathleen Smith, Moscow 1956: The Silenced Spring, Harvard University Press
 79. Jonathan Sperber, The European Revolutions, 1848-1851, Cambridge University Press
 80. Jackson J. Spielvogel, Western Civilization, Thomson Wadsworth
 81. Gale Stokes, The Walls Came Tumbling Down: Collapse and Rebirth in Eastern Europe, Oxford University Press
 82. Orest Subtelny, Ukraine: A History, University of Toronto Press
 83. Oscar Swan, A Kaleidoscope of Poland: A Cultural Encyclopedia, University of Pittsburgh Press
 84. John C. Swanson, Tangible Belonging: Negotiating Germanness in Twentieth-Century Hungary, University of Pittsburgh Press
 85. Tatyana Tairova, Ivan Mazepa and the Russian Empire, McGill-Queen's University Press
 86. Magda Teter, Blood and Paper: European Diplomacy and Cultural Knowledge in the Aftermath of Anti-Jewish Libels, Harvard University Press
 87. Ronald Tiersky, Erik Jones, Benjamin Stanley (author of the chapters on Poland), Europe Today: A Twenty-first Century Introduction, Rowman & Littlefield
 88. Hendrik Willem Van Loon, John Merriman (Adapter), The Story of Mankind, W.W.Norton
 89. Lynne Viola, Stalinist Perpetrators on Trial: Scenes from the Great Terror in Soviet Ukraine, Oxford University Press
 90. Iryna Vushko, The Lost Fatherland: Europeans between Empire and Nation States, 1867-1939, Oxford University Press
 91. Leslie Waters, Borders on the Move: Identity Politics and Territorial Change in the Hungarian-Slovak Borderland, University of Rochester Press
 92. Theodore Weeks, Vilnius between Nations, 1795–2000, Northern Illinois University Press
 93. Zbigniew Wojnowski, The Near Abroad: Socialist Eastern Europe and Soviet Patriotism in Ukraine, 1956-1985, University of Toronto Press
 94. Sharon Wolchik, Jane Curry, Central and East European Politics: From Communism to Democracy, Rowman & Littlefield
 95. Serhy Yekelchyk, Ukraine: Birth of a Modern Nation, Oxford University Press
 96. Jennifer Yoder, Crafting Democracy: Regional Politics in Post-Communist Europe, Rowman & Littlefield
 97. Andriy Zayarnyuk, Switching Tracks: Lviv Railway Terminal’s Journey Through the Twentieth Century, University of Toronto Press
 98. Thomas W. Zeiler, Annihilation: A Global Military History of World War II, Oxford University Press
 99. Joshua Zimmerman, Piłsudski: History of a Life, Biography of a Nation, Harvard University Press

Podsumowanie szesnastu konferencji z cyklu „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europe Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich” (2006-2018) 

Autorzy:

 1. Eliyana Adler – Pennsylvania State University
 2. Gabor Agoston – Georgetown University
 3. Gershon Bacon – Bar Ilan University
 4. Fritz Bartel – Cornell University
 5. Wilson T. Bell – Thompson Rivers University
 6. Vanya Bellinger – Air University
 7. Doris Bergen – University of Toronto
 8. Serhiy Bilenky – University of Toronto
 9. Jadwiga Biskupska – Sam Houston State University
 10. Eunice Blavascunas – Whitman College
 11. Nicholaus Breyfogle – Ohio State University
 12. Paul Brykczynski – independent scholar
 13. Jane Curry – Santa Clara University
 14. Anna Cichopek-Gajraj – Arizona State University
 15. Roger Chickering – Georgetown University
 16. Joshua Cole – University of Michigan
 17. Patrice Dabrowski – Harvard University
 18. R. Chris Davis – Lone Star College-Kingwood
 19. Siobhan Doucette – Georgetown University
 20. Robert Evanson – University of Missouri
 21. Catherine Evtuhov – Georgetown University
 22. James Felak – University of Washington
 23. Gabriel Finder – University of Virginia
 24. Gregory L. Freeze – Brandeis University
 25. Karin Friedrich – University of Aberdeen
 26. Robert Frost – University of Aberdeen
 27. Mary Fulbrook – University College London
 28. David Goldfrank – Georgetown University
 29. Maciej Górny – Polish Academy of Sciences
 30. Mark von Hagen – Arizona State University
 31. William W. Hagen – University of California
 32. Geoffrey Hosking – University College London
 33. Matthew Jefferies – University of Manchester
 34. Erik Jones – Johns Hopkins University
 35. Pieter Judson – European University Institute, Florence
 36. Jesse Kauffman – Eastern Michigan University
 37. Andy Kirk – University of Nevada, Las Vegas
 38. Arpad Klimo – Catholic University of America
 39. Anna Krakus – University of Southern California
 40. Łukasz Krzyżanowski – Freie Universität Berlin
 41. David Large – Montana State University
 42. Erica Lehrer – Concordia University
 43. Brian Levack – University of Texas
 44. Paul Robert Magocsi – University of Toronto
 45. David Mason – Butler University
 46. Sally McKee – University of California, Los Angeles
 47. John McNeill – Georgetown University
 48. Michael Meng – Clemson University
 49. John Merriman – Yale University
 50. Helga Mitterbauer – University of Alberta
 51. Jo Ann Moran Cruz – Georgetown University
 52. Edward Muir – Northwestern University
 53. Anna Muller – University of Michigan
 54. Alexander Murphy – University of Oregon
 55. Curtis Murphy – University of Alaska
 56. Joan Neuberger – University of Texas
 57. David Painter – Georgetown University
 58. Jaroslaw Piekałkiewicz – Kansas University 
 59. Joseph Perry – Georgia State University
 60. Antony Polonsky – Brandeis University
 61. Paulina Pospieszna – Mannheim University
 62. Kinga Poźniak – Western Ontario University
 63. Anna Procyk – City University of New York
 64. Alexander Prusin – New Mexico Institute of Mining and Technology
 65. Diana Reilly – Columbia University
 66. Robin Remington – University of Missouri
 67. Randy Roberts – Purdue University
 68. Aviel Roshwald – Georgetown University
 69. Grzegorz Rossolinski-Liebe – University of Hamburg
 70. Felicia Rosu – Leiden University
 71. Oscar Sanchez-Sibony – University of Chicago
 72. Hugo Service – Cambridge University
 73. Aaron Sheehan-Dean – University of North Florida
 74. James Shedel – Georgetown University
 75. Kathleen Smith – Georgetown University
 76. Jonathan Sperber – University of Missouri
 77. Jackson J. Spielvogel – Pennsylvania State University
 78. Benjamin Stanley – University of Sussex
 79. Mark D. Steinberg – University of Illinois
 80. Gale Stokes – Rice University
 81. Orest Subtelny – York University
 82. Oscar Swan – University of Pittsburgh
 83. John C. Swanson – University of Tennessee at Chattanooga
 84. Carol Symes – University of Illinois at Urbana-Champaign
 85. Tatyana Tairova – St. Petersburg State University
 86. Magda Teter – Fordham University
 87. Meredith Veldman – Louisiana State University
 88. Lynne Viola – University of Toronto
 89. Iryna Vushko – Hunter College
 90. Leslie Waters – Randolph-Macon College
 91. Larry Watts – Visiting Professor, University of Bucharest
 92. Theodore Weeks – Southern Illinois University
 93. Zbigniew Wojnowski – Nazarbayev University
 94. Serhy Yekelchyk – University of Victoria
 95. Jennifer Yoder – Colby College
 96. Andriy Zayarnyuk – University of Winnipeg
 97. Tom Zeiler – University of Colorado
 98. Joshua Zimmerman – Yeshiva University

 

Goście spejalni:

 1. Catherine Clinton – Queen’s University Belfast
 2. Sofia Dyak – Centre of Urban History in Central and Eastern Europe, Lviv
 3. Borys Gasparov – Berkeley University
 4. Jonathan Webber – University of Birmingham, Institute of European Studies of the Jagiellonian University

Edytorzy:        

 1. Jennika Baines – Indiana University Press
 2. Nancy Blaine – Houghton Mifflin
 3. Alan Cameron – W. W. Norton
 4. James Collins – Cambridge University Press
 5. Ashley Dodge – Thomson Wadsworth, Pearson
 6. Susan Ferber – Oxford University Press
 7. Sonia Kane – University of Rochester Press
 8. Peter Kracht – University of Pittsburgh Press
 9. Janet Lanphier – Longman
 10. Kathleen McDermott – Harvard University Press
 11. Susan McEachern – Rowman & Littlefield
 12. Priscilla Mc Geehon – Pearson
 13. Traci Mueller Crowell – Bedford/St. Martins
 14. Janet Rabinowitch – Indiana University Press
 15. Brigitta van Rheinberg – Princeton University Press
 16. Richard Ratzlaff – McGill-Queen's University Press
 17. Diethard Sawicki – Verlag Ferdinand Schöningh
 18. Stephen Shapiro – University of Toronto Press
 19. Gwen Walker – University of Wisconsin Press
 20. Connie Webber – Littman Library of Jewish Civilization
 21. Brian Wheel – Oxford University Press

 

Eksperci:

 1. Felix Ackerman – European Humanities University, Vilnius
 2. Piotr Bajda – Cardinal Wyszyński University, Polish Academy of Sciences
 3. Anna Barańska – John Paul II Catholic University of Lublin
 4. Agnieszka Barszczewska-Mikulska – independent scholar
 5. Grzegorz Berendt – University of Gdańsk
 6. Wojciech Bieńkowski – Lazarski University
 7. Błażej Brzostek – University of Warsaw
 8. Michał Buchowski – Adam Mickiewicz University in Poznań
 9. Adam Burakowski – Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences
 10. Jolanta Choińska-Mika – University of Warsaw
 11. Małgorzata Choma-Jusińska – Institute of National Remembrance
 12. Teresa Chynczewska-Hennel – University of Białystok
 13. James Collins – Georgetown University
 14. Kamila Dąbrowska – POLIN Museum of the History of Polish Jews
 15. Grzegorz Dobroczyński SJ – Nicolaus Copernicus University in Toruń
 16. Spasimir Domaradzki – Lazarski University
 17. Wolfgang U. Eckart – University of Heidelberg
 18. Wojciech Fałkowski – University of Warsaw
 19. Karin Friedrich – University of Aberdeen
 20. Michał Galas – Jagiellonian University
 21. Przemysław Gasztold – Institute of National Remembrance
 22. Bogna Gawrońska-Nowak – Lazarski University
 23. Rigels Halili – Centre for East European Studies at University of Warsaw
 24. Árpád Hornyák – University of Pécs
 25. Jaroslav Hrytsak – Ukrainian Catholic University
 26. Maciej Janowski – Institute of History, Polish Academy of Sciences
 27. Natalia Jarska – Institute of History, Polish Academy of Sciences
 28. Łukasz Jasina – The Polish Institute of International Affairs
 29. Władyslaw Jatcenko – Semen Kuznets Kharkiv National University of Economics
 30. Jacek Jędrysiak – University of Wrocław
 31. Dobrochna Kałwa – University of Warsaw
 32. Andrzej S. Kamiński – Georgetown University
 33. Łukasz Kamiński – University of Wrocław
 34. Igor Kąkolewski – Center for Historical Research in Berlin of the Polish Academy of Sciences
 35. Konrad Klejsa – University of Lódź
 36. Barbara Klich-Kluczewska – Jagiellonian University
 37. Dariusz Kołodziejczyk – Institute of History, Polish Academy of Sciences, University of Warsaw
 38. Joanna Konieczna-Sałamatin – University of Warsaw
 39. Lidia Korczak – Jagiellonian University
 40. Marek Kornat – Institute of History, Polish Academy of Sciences
 41. Robert Kostro – Polish History Museum
 42. Waldemar Kowalski – Jan Kochanowski University in Kielce
 43. Adam Kożuchowski – Institute of History, Polish Academy of Sciences
 44. Krzysztof Łazarski – Lazarski University
 45. Zdzisław Mach – Jagiellonian University
 46. Dariusz Makiłła – University of Finance and Management in Warsaw
 47. Janusz Małłek – Nicolaus Copernicus University in Toruń
 48. Gerald M. Mara – Georgetown University
 49. Mariusz Markiewicz – Jagiellonian University
 50. Juraj Marusiak – Institute of Political Science, Slovak Academy of Sciences
 51. John Merriman – Yale University
 52. Anna Michałowska-Mycielska – University of Warsaw
 53. Piotr Mikietyński – Jagiellonian University
 54. John McNeill – Georgetown University
 55. Michael G. Müller – Martin Luther University of Halle-Wittenberg
 56. Grzegorz Myśliwski – University of Warsaw
 57. Daria Lipińska-Nałęcz – Polish Academy of Sciences
 58. Andrzej Nowak – Institute of History, Polish Academy of Sciences, Jagiellonian University
 59. Teréz Oborni – Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences
 60. Jan Olaszek – Institute of National Remembrance
 61. Edward Opaliński – Institute of History, Polish Academy of Sciences
 62. Krzysztof Persak – Polish Academy of Sciences, POLIN Museum of the History of Polish Jews
 63. Patryk Pleskot – Institute of National Remembrance
 64. Jan Pisuliński – University of Rzeszów
 65. Aleksander Posern-Zieliński – Adam Mickiewicz University in Poznań
 66. Jan Prokop – Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences, Pedagogical University of Cracow
 67. Sebastian Rejak – American Jewish Committee – Central Europe Office
 68. Moshe Rosman – Bar-Ilan University
 69. Wojciech Roszkowski – Warsaw School of Economics
 70. Jakub Sadowski – Centre for East European Studies at University of Warsaw, Pontifical University of John Paul II
 71. Maciej Salamon – Jagiellonian University
 72. Endre Sashalmi – University of Pécs
 73. Ostap Sereda – Ukrainian Catholic University
 74. Vladas Sirutavicius – Lithuanian Institute of History
 75. Paweł Skibiński – University of Warsaw
 76. Iryna Sklokina – Center for Urban History of East Central Europe, Lviv
 77. Volodymyr Sklokin – Center for Urban History of East Central Europe, Lviv
 78. Oleksij Sokyrko – Taras Shevchenko National University of Kyiv
 79. Boris Sokolov – Russian Free Historian Society, Moscow
 80. Tomasz Stryjek – Collegium Civitas, Polish Academy of Sciences
 81. Bożena Szaynok – University of Wrocław
 82. Jan Szemiński – Hebrew University of Jerusalem
 83. Damien Tricoire – Martin Luther University of Halle-Wittenberg
 84. Jakub Tyszkiewicz – University of Wrocław
 85. Wacław Uruszczak – Jagiellonian University
 86. Jurgita Verbickiene – Vilnius University
 87. Zsolt Vitári – University of Pécs
 88. Mateusz Werner – Cardinal Stefan Wyszyński University
 89. Hanna Węgrzynek – POLIN Museum of the History of Polish Jews
 90. Marek Wierzbicki – John Paul II Catholic University of Lublin, Institute of National Remembrance
 91. Marcin Wodziński – University of Wrocław
 92. Andrzej Zakrzewski – University of Warsaw
 93. Krzysztof Zamorski – Jagiellonian University
 94. Tomasz Zarycki – University of Warsaw
 95. Andrzej Zięba – Jagiellonian University
 96. Andrzej Żbikowski – Centre for East European Studies at University of Warsaw, POLIN Museum of the History of Polish Jews

Konferencje

Więcej informacji

XVII Konferencja/Seminarium Naukowe pt.: „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich”

XVII Konferencja/Seminarium Naukowe pt. Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich odbyła się w dniach 8 – 21 czerwca 2019 roku. [Czytaj więcej]

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

XVII konferencja „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich” została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. [Czytaj więcej]

List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego do organizatorów konferencji „Przywracanie Zapomnianej Historii”

Z satysfakcją umieszczamy list przesłany przez  Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do organizatorów  XVII Konferencji/Seminarium Naukowego: „Przywracanie Zapomnianej Historii" [Czytaj więcej]

Podziękowanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dla Fundacji POiPS

Z satysfakcją umieszczamy listowne podziękowanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za zaangażowanie w obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski.  [Czytaj więcej]

XVI Konferencja/Seminarium Naukowe pt.: „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich”

W dniach 8 – 23 czerwca 2018 roku odbyła się XVI Konferencja/Seminarium Naukowe. Dyskusje nad przewidzianymi do publikacji tekstami odbyły się w Krakowie i Warszawie. [Czytaj więcej]

georgetown_university
instytut_adama_mickiewicza
muzeum_historii_polski
imgonline-com-ua-Transparent
polska_fundacja_narodowa