Misja Fundacji

Choć polska demokracja przekroczyła już swoją pełnoletniość, polskie społeczeństwo nie zdążyło dotychczas wykształcić w sobie postaw prawdziwie obywatelskich. Najnowsze badania CBOS pokazują, iż w ostatnich latach liczba osób o nastawieniu prospołecznym rośnie. Pomimo to, liczba osób faktycznie zaangażowanych bądź to w społecznikowską działalność na rzecz osób potrzebujących i/lub społeczności lokalnej, bądź we współpracę z dowolną organizacją obywatelską faktycznie maleje. Spadek ten jest widoczny zarówno w liczbie osób podejmujących się działań prospołecznych jak i w czasie, który poświęcają na tę właśnie działalność. Wśród badanych Polaków widać istotną bierność w kwestii rozwiązywania problemów, na jakie napotykają w swoim najbliższym otoczeniu.

Odwrócenie tych negatywnych trendów i wskrzeszenie ducha społeczeństwa obywatelskiego, które niegdyś stanowiło o wielkiej sile naszego narodu jest misją Fundacji. Naszym celem jest kształtowanie, typowych dla prawdziwego obywatela cech, „odruchów” i idei, a także dbanie o rozwój naukowy i dydaktyczny niezbędny w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Do misji Fundacji należy integracja i aktywizacja społeczności lokalnych poprzez wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, w tym studenckich.

Fundacja stawia cele w trzech podstawowych obszarach:

 1. działanie na rzecz rozwoju nauki:
  • - organizowanie i realizację prac studialnych, projektów badawczych, szkoleń, kursów, seminariów i innych działań naukowych
  • -rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
  • - wspieranie badań naukowych
  • - wydawanie i propagowanie publikacji naukowych, szkoleniowych i informacyjnych
  • - wspieranie inicjatyw studenckich
 2. edukację obywatelską, w tym:
  • - podnoszenie świadomości obywatelskiej wśród nauczycieli
  • - praca z dziećmi i młodzieżą
 3. działanie na rzecz społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich:
  • - stymulowanie społeczności lokalnych do partycypacji w podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym
  • - budowanie fachowego i etycznego samorządu lokalnego
  • - wspieranie inicjatyw obywatelskich