STATUT „Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej”

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, zwana w dalszej części statutu „Fundacją” ustanowiona została przez Fundatora Profesora Andrzeja S. Kamińskiego aktem notarialnym z dnia 25.10.2005 r. sporządzonym przez Bartłomieja Jabłońskiego asesora notarialnego, zastępcę Roberta Sielskiego notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 55/73 lok. 33, za repertorium A nr 13886/2005.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5.

 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami kraju.
 2. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek w kraju i zagranicą.

§ 6.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami, wyróżnieniami i symbolami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 7.

Ministrem właściwy ze względu na cele i zakres działalności Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 8.

 1. Celem Fundacji jest działanie na rzecz upowszechniania idei przestrzeni obywatelskiej, wspomaganie rozwoju naukowego i dydaktycznego w budowaniu przestrzeni oraz społeczeństw obywatelskich w społecznych i państwowych strukturach, podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, integrowanie i aktywizacja społeczności lokalnych poprzez wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i studenckich, wspieranie finansowe, organizacyjne i rzeczowe Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, podnoszenie kultury obywatelskiej w społeczeństwie. 2. Fundacje realizuje swoje cele poprzez: 1. organizowanie i realizację prac studialnych, projektów badawczych, szkoleń, kursów, seminariów i innych działań naukowych,
 2. finansowanie badań naukowych,
 3. wydawanie i propagowanie publikacji naukowych, szkoleniowych i informacyjnych,
 4. finansowanie lub dofinansowywanie zakupów literatury, niezbędnej do prowadzenia badań i prac badawczych,
 5. prowadzenie prac w zakresie metodyki budowania przestrzeni i społeczeństw obywatelskich,
 6. działanie na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich,
 7. pomoc w nawiązywaniu kontaktów naukowych, współpraca z Instytutem Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
 8. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju swobód obywatelskich, w tym wymianę informacji z Europą Środkową i Wschodnią,
 9. wspieranie obywatelskich inicjatyw samorządowych,
 10. fundowanie lub dofinansowanie stypendiów krajowych i zagranicznych studentom i naukowcom,
 11. wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i studenckich,
 12. pomocy społecznej i działalności dobroczynnej na rzecz studentów i doktorantów,
 13. ustanawianie nagród za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne współpracowników Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej,
 14. wspieranie rozwoju niepublicznego szkolnictwa wyższego,
 15. zakładanie i prowadzenie szkół, uczelni i placówek oświatowych
 16. wspieranie kultury fizycznej i sportu,
 17. współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie 1 000 (jeden tysiąc) złotych, przyznany przez Fundatora zgodnie z aktem notarialnym ustanowienia Fundacji, oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 10.

 1. Dochodami Fundacji są:
  1. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z kraju i z zagranicy,
  2. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  3. odsetki od lokat i wkładów kapitałowych oraz papierów wartościowych,
  4. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
  5. odpłatna działalność pożytku publicznego.

§ 11.

Osobom fizycznym i prawnym, które dokonają na rzecz Fundacji wpłaty jednorazowej lub łącznej w kwocie nie mniejszej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, Fundacja przyznaje za ich zgodą tytuł “Sponsora Fundacji”. Tytuł ten ma charakter honorowy.

§ 12.

 1. Fundacja prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 13

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej.

Władze Fundacji.

§ 14.

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji.
 2. Zarząd.

§ 15.

 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 członków.
 2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 3. Przewodniczącego Rady Fundacji, Zastępcę Przewodniczącego Rady Fundacji, oraz Sekretarza Rady Fundacji wybiera Rada spośród swoich członków.

§ 16.

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, lub prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych.
 2. Członek Rady Fundacji może być odwołany przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków członka Rady Fundacji.

§ 17.

Rada Fundacji ma prawo i obowiązek:

 1. nadzoru nad działalnością Zarządu,
 2. opiniowania i zatwierdzania rocznych i perspektywicznych planów działalności Fundacji,
 3. inicjowania kierunków działalności Fundacji,
 4. powoływania i odwoływania Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu Fundacji,
 5. propagowania celów Fundacji,
 6. podejmowania uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości przez Fundację,
 7. ustalania zasad wynagradzania pracowników Fundacji i przyznawania wynagrodzeń członkom Zarządu,
 8. zatwierdzania rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przedkładanych przez Zarząd,
 9. uchwalania regulaminu działania Zarządu,
 10. podjęcia uchwały o połączeniu z inną fundacją o podobnych celach,
 11. podejmowania uchwał o zmianie statutu Fundacji, w tym także o zmianie celów Fundacji,
 12. podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu likwidatora,
 13. członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

§ 18.

 1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku, o ile nie zachodzi potrzeba częstszego zwoływania Rady.
 3. W posiedzeniach Rady Fundacji bierze udział Prezes Zarządu, bądź inny upoważniony przez niego członek Zarządu.
 4. Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady, może nakazać stawiennictwo wszystkich członków Zarządu.
 5. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, o ile statut niniejszy nie wymaga do podjęcia uchwały w danej sprawie kwalifikowanej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady z tym, że na posiedzeniu wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady.
 6. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na pisemne głosowanie. Z głosowania pisemnego wyłączone jest powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przedkładanych przez Zarząd.
 7. Funkcje członków Rady są honorowe i bezpłatne. Rada może jednak w uzasadnionych przypadkach przyznać zwrot koniecznych i udokumentowanych wydatków poczynionych przez członków Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.
 8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 19.

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów.
 2. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołuje Fundator.
 3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 4. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

§ 20.

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 2. Zarząd w szczególności:
  1. kieruje działalnością Fundacji, i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
  2. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  3. sprawuje zarządzanie majątkiem Fundacji,
  4. opracowuje roczne i perspektywiczne plany działalności Fundacji,
  5. opracowuje sprawozdania roczne z działalności Fundacji,
  6. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne,
  7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.
 4. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
 5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
 6. Zarząd przedstawia Radzie Fundacji roczne sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok kalendarzowy w terminie do 31 marca następnego roku.
 7. Nie zatwierdzenie przez Radę Fundacji sprawozdania Zarządu, o którym mowa w pkt. 6, jest równoznaczne z odwołaniem całego składu Zarządu.

Postanowienia końcowe.

§ 21.

Fundacja na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów, może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach.

§ 22.

Zmiana statutu Fundacji w tym także zmiana celu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów.

§ 23.

 1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów.
 2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 3. Środki majątkowe pozostałe po uregulowaniu zobowiązań Fundacji likwidator przekazuje na rzecz innych, wskazanych przez Radę, nie nastawionych na zysk organizacji, realizujących działalność, która ma na celu tworzenie przestrzeni obywatelskiej.