IV Konferencja 28 maja–5 czerwca 2008 r.

Podobnie do poprzednich konferencji, omawiane podręczniki obejmowały swoim zakresem różne okresy amerykańskiej i europejskiej historii. Tym razem dominowała tematyka XX w., w której na pierwszy plan wysunęła się konieczność podjęcia szerszej dyskusji dotyczącej oceny i roli bolszewików, komunizmu i Związku Sowieckiego. W historiografii anglojęzycznej często ma miejsce przedstawianie Sowietów, a nawet Stalina w pozytywnym świetle. Pakt Ribbentrop-Mołotow przedstawiony jest jako pragmatyczny wybór Stalina, nie mówi się natomiast o korzyściach, które wyciągnęli z tego Sowieci. Pisząc o wojnie na Zachodzie, padają mocne słowa o ciosie w plecy zadanym Francji przez Włochy po zaatakowaniu jej przez Niemcy; zaś gdy mówi się o wejściu wojsk sowieckich 17 września do Polski, interpretuje się to jako próbę ochrony ludności przed okupacją Niemiec.

Omawiane teksty:

  • Robert A. Divine, T.H. Breen, George Fredrickson, R. Hal Williams, Ariela J. Gross, Randy Roberts, H. W. A. Brands, America Past and
    Present, Longman
  • Frank L. Kidner, Maria Bucur, Ralph Mathisen, Sally McKee, Theodore R. Weeks, Making Europe: People, Politics, and Culture, Houghton Mifflin
  • David Painter, The Cold War: An International History, Routledge
  • Michael Schaller, Robert Schulzinger, John Bezis-Selfa, Janette Thomas Greenwood, Andrew Kirk, Sarah J. Purcell, Aaron Sheehan-Dean, American Horizons: U.S. History in a Global Context, Oxford University Press
  • Thomas W. Zeiler, Annihilation: A Global Military History of World War II, Oxford University Press

Przykładowe tytuły wydanych książek

Po dyskusjach nasi goście uznawali za słuszne wprowadzenie zmian odsłaniających opresyjny charakter sowieckiego totalitaryzmu,  stanowisko Stalina wobec Polski, Powstania Warszawskiego, kwestii terroru i okupacji, gloryfikację Gorbaczowa, który wyrastał niemal na pogromcę komunizmu, przy pomniejszaniu roli Solidarności, Papieża Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Reagana. Dlatego tylko jasne zrozumienie naszego stanowiska wobec totalitaryzmu i obydwu groźnych XX-wiecznych „izmów” dawało nam możliwości temperowania zakorzenionych w amerykańskiej historii i politologii prosowieckich tendencji.

Drugą kwestią szeroko omawianą podczas obrad była zimna wojna i jej wpływ na obraz historii i polityki świata. Okres półwiecznej jawnej wrogości i zagrożenia podzielił świat (z punktu widzenia USA i jego NATO-wskich sojuszników) na NAS i ICH (ZSSR). Ich zdaniem, „po tamtej stronie” nie było prawdziwej europejskiej cywilizacji. Europa kończyła się na Łabie, bo rzeczywiście tak było po 1945 r., a że inaczej było w XIV, XV, XVI itd. wiekach to się pomija. Dlatego rola naszego projektu w zmianie wizerunku Europy Środkowej w anglojęzycznej historiografii jest szczególnie ważna.

W czasie konferencji Wiceminister Edukacji — prof. Zbigniew Marciniak — odznaczył Ashley Dodge Medalem Komisji Edukacji Narodowej, czyli najwyższym odznaczeniem Ministerstwa. Pani Ashley Dodge otrzymała medal jako wyraz uznania za jej pracę na rzecz rozpowszechniania wiedzy o Polsce.

Listy od gości:
List Sally McKee
List Aarona Sheehan-Deana
List Andrew Kirka
List Johna Merrimana
List Randy Robertsa
List Theodore`a Weeksa